geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

SFDR-beleid bij Ethisch Beleggen


De Sustainable Finance Disclosure Regulation  (SFDR) van de EU legt financiële adviseurs bepaalde verplichtingen op. Deze worden onder meer omschreven in art. 4.5 en art. 5.1 & 5.2. Zo legt de regelgeving onder meer op dat er openheid moet zijn over hoe we duurzaamheidsrisico’s integreren in onze investeringswijze. En ook moet het verloningsbeleid in overeenstemming zijn met integratie van duurzaamheidsrisico’s. Wat is het SFDR-beleid bij Ethisch Beleggen?

Hoewel Ethisch Beleggen zich aan die verplichtingen kan onttrekken (op basis van art.17.1.), willen we toch zo transparant mogelijk zijn.

Hieronder vind je een proeve van antwoord. Dit op basis van de interpretatie die we op heden hebben van de regelgeving.

SFDR-beleid bij Ethisch Beleggen
AF Advisors publiceerden deze tijdslijn. Ze laat zien dat de regelgeving op diverse vlakken verandert. Dit alles met oogmerk om naar de eindklant ondubbelzinnig duurzame producten te kunnen voorstellen. Of om te motiveren waarom men dat niet doet en welke rendementsrisico’s daar dan aan verbonden zijn.

Beleid mbt. integratie van de duurzaamheidsrisico’s in de investeringsbeslissingswijze.

Evolutie naar weren van niet-duurzame fondsen.
 1. Sinds 2012 selecteert Ethisch Beleggen in zijn fondsenkeuze fondsen waarvan men mag uitgaan dat ze beantwoorden aan duurzaamheidcriteria. Aanvankelijk waren daar enkele fondsen bij die niet specifiek inzetten op duurzaamheid. Dit om trouw te kunnen blijven aan de combinatie van 2 belangrijke principes waar we ook rekening mee houden:
  1. spreiding verkleint het beleggingsrisico
  2. respect voor het beleggingsprofiel van de klant.
 2. Door verdere specialisatie en zoeken naar andere, bijkomende leveranciers zijn de fondsen nu allemaal meetbaar op duurzaamheid.
  1. Ethisch Beleggen gebruikt daarvoor publiek toegankelijke bronnen zoals Morningstar. De duurzaamheidsscores van de + 100 fondsen die wij opvolgen controleren we  maandelijks.
  2. Omdat niet alle fondsen een scoring krijgen bij Morningstar én om niet afhankelijk te zijn van 1 bron kijken we bijkomend naar tal van andere informatiebronnen. Deze worden jaarlijks nagekeken Het gaat over:
   1. ISR-labels in België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.
   2. de MSCI ESG Rating.
   3. het Carbon Disclosure Project
Duurzame fondsen op kwaliteit wegen.
 1. Sinds 2017 heeft Ethisch Beleggen een objectiveringsscore ingevoerd. Deze score heeft als doel om gefocust te blijven op de doelstelling van Ethisch Beleggen: fondsen aanbieden die zowel rendement als duurzaamheid combineren. Naast elementen die het rendement afwegen, is de integratie van duurzaamheid hierin als volgt verweven:
  1. door rekening te houden met scores bij ISR-labels,
  2. door gebruik te maken van de Sustainability Rating bij Morningstar,
  3. via evaluatie van de CO2-betrokkenheid volgens Morningstar
  4. door gebruik te maken van info uit Carbon Disclosure Project. Dit weegt fondsen eveneens rond hun inspelen op klimaatverandering
  5. via MSCI ESG Rating waarbij onder meer ook betrokkenheid bij controverses gequoteerd wordt.
 2. Ethisch Beleggen volgt zo goed als mogelijk het wijzigende fondsenaanbod verdeeld door zijn leveranciers. We voegen geregeld nieuwe fondsen toe aan de fondsenlijst waaruit Ethisch Beleggen selecteert. Uiteraard is het zo dat fondsen die -op basis van enerzijds het eigen voortschrijdend inzicht en anderzijds het verlies van duurzame quoteringen door de hierboven vermelde instanties- niet langer voldoen aan de benodigde basis ESG-doelstelling ook uit het aanbod verdwijnen.
 3. De objectiveringsscore die Ethisch Beleggen gebruikt is “a work in progress”. We blijven naar verfijning zoeken.
  1. Zo kreeg in 2021 de fondsenindeling volgens SDFR regelgeving in lichtgroene – (art. 8)  en donkergroene fondsen/ETF’s (art. 9) een gewicht in de objctiveringsscore.
  2. Fondsen die bij art. 6 ingedeeld worden, zijn sinds 01/01/2022 niet meer opgenomen in de fondsenlijst. Het gaat hier om fondsen die van zichzelf schrijven dat ze niet specifiek inzetten op (elementen van) duurzaamheid. Terwijl ze soms door externe raters wel als positief beoordeeld werden.
  3. Een fonds dat onder artikel 9 resorteert zal voorkeur krijgen op een gelijkaardig fonds dat onder artikel 8 noteert. Dit onder de opschortende voorwaarde dat het eerste fonds in bewezen rendement niet systematisch onderpresteert in vergelijking met het laatste.
Integratie duurzaamheidsvoorkeuren van de klant.

Bij toepassing van regelgeving die door Europa opgelegd wordt, hebben we 2 documenten uitgewerkt waarin de klant zijn DO’s en DONT’s kan oplijsten (*). Op basis van de antwoorden op die lijst weten we wat de klant wél en niét wenst te ondersteunen met zijn belegging. Voor zover de gegevens door de fondsbeheerders waar we mee samenwerken aangeleverd zijn, zullen we het standaardaanbod uit de modelportefeuilles afstellen op de wensen van de klant. Dit kan onder meer het volgende inhouden:

 • schrapping van door ons voorgeselecteerde fondsen en/of toevoegen van fondsen waarin de voorkeur van de klant veel duidelijker aanwezig is.
 • wijzigen van het gewicht van de diverse onderdelen uit de originele modelportefeuille om die beter in overeenstemming te brengen met diens voorkeuren
 • duidelijk maken dat we in ons aanbod niets hebben dat (volledig) aan de voorkeur van de klant beantwoordt:
  • met verzoek om akkoord te gaan met de gemotiveerde wijzigingen die wij voorstellen
  • met verzoek om zijn beleggingsvraag bij een andere verdeler neer te leggen, wegens de onmogelijkheid om voldoende aan zijn wensen te beantwoorden
Openbare en niet-openbare gegevens.
 1. Niet alle elementen hierboven beschreven zijn openbaar. Dit ter bescherming van de core business en de intellectuele eigendom van de inzichten en bevindingen van Ethisch Beleggen. Informatie over de objectiveringsscore kan je hier vinden. Onder welk artikel uit SFDR een door Ethisch Beleggen potentieel geadviseerd fonds valt vind je hier.  De documenten mbt. de inventarisatie van de duurzaamheidsvoorkeuren van de klant vindt u hier  onder (4): DO’s en (3): DONT’s.
 2. Uiteraard kan een controle-instantie als FSMA zo nodig de niet-openbare gegevens nakijken.

Verloningsbeleid in overeenstemming met integratie van duurzaamheidsrisico’s.

 1. Voldoende duurzame fondsen vinden in de Belgische verzekeringswereld die met makelaars samenwerkt was in 2012 onmogelijk. Om die reden spraken we we een aantal extra (buitenlandse) leveranciers aan. Uiteraard leidt het spreiden van de productie onder meerdere aanbieders tot spreiding van verloning. Zo grijpen we juist naast extra beloningen verdeeld door verzekeraars in plaats van deze te verwerven.
 2. Het advies en de investeringsvoorstellen die we doen zijn gebaseerd op enerzijds het beleggingsprofiel van de klant en anderzijds op het bedrag dat deze wil investeren. Hiertoe hebben we al jaren 24 modelportefeuilles.
 3. Deze modelportefeuilles worden jaarlijks opnieuw opgemaakt.
  1. Bij de opmaak is de objectiviteitsscore van het fonds op datum van opmaak richtinggevend. Uitsluitend de fondsen die het hoogst scoren op de combinatie van duurzaamheid en rendement vinden hun plaats in de modelportefeuilles.
  2. Secundair wordt soms in het kader van het bereiken van trouw aan beleggingsprofiel en voldoende spreiding een second – of third best fonds geselecteerd. Door onze werkwijze blijkt in de praktijk dat Ethisch Beleggen niet steeds dezelfde fondsen of dezelfde fondenverdelers naar voor schuift. Zo gewenst kan een controledienst als FSMA dit nakijken op basis van de commissieverdiensten die wij van onze leveranciers verkrijgen.
 4. Het hoge aantal modelportefeuilles waaruit wij onze investeringssuggesties putten is op zich al een bewijs dat we niet steeds voor dezelfde oplossing kiezen. En bewijs dat de belangen van de klant (verlangen naar rendement en duurzaamheid) primeren boven de inkomstenbelangen van Ethisch Beleggen.

 

SFDR-beleid bij Ethisch Beleggen
AF Advisors visualiseerden ook goed dat verschillende regelgevingen met elkaar verweven zijn.

De regelgeving mbt. het verduurzamen van het Europese financiële omgeving wordt nog verder uitgerold. Het SFDR-beleid bij Ethisch Beleggen zal derhalve in de toekomst nog geregeld aangescherpt worden.

Patrick Claerhout (update: 16/09/2022)

(*): We denken dat we met deze manier van werken de geest van de regelgeving respecteren (in begrijpbare taal over duurzaamheidsvoorkeuren communiceren om de wensen van de klant hierrond te kennen). Een meer formalistische benadering lijkt ons er 1 x waarin de klant -wegens gebrek aan vertrouwdheid met wat de EU-commissie uitgewerkt heeft- gemakkelijk zal afhaken. Onze motivatie is mee ingegeven door het volgende:

 1. de EU-taxonomie is op heden niet volledig uitgewerkt en kan o.i. om die reden niet als zinvol kader gebruikt worden 
 2. Ethisch Beleggen heeft uitsluitend art. 8 en art. 9 fondsen in haar aanbod. Met de TO DO-vragenlijst capteren we de voorkeuren die voor de klant belangrijk zijn. Gezien er steeds eerst naar art. 9 fondsen gegrepen zal worden (zie hoger) én in de resultaten van onze objectiveringsscore het aspect duurzaamheid voor minstens 50 % doorweegt, zullen de aan klant voorgestelde oplossingen quasi automatisch beantwoorden aan de SFDR-definitie van duurzaam beleggen. Uiteraard bewaken we de grens tussen ‘quasi’ en ‘echt’.  
 3. Met de DON’T-lijst geven we de klant een mogelijkheid om zijn eigen uitsluitingsgronden te definiëren. Zo komen we achter de PAI’s die de regelgeving ook als duurzame beleggingsgrond weerhoudt. We hebben niet alle 18 negatieve effecten op duurzaamheid opgelijst. Maar gezien de klant bij onze vragenlijst ook mogelijkheid heeft om eigen suggestie aan te vullen gaan we er van uit dat we ons onthouden van enig sturend ingrijpen ter zake.