geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Gebruiksvoorwaarden


Wie de site gebruikt, aanvaardt de hierna volgende bepalingen rond eigendomsrechten en verantwoordelijkheid. Lees daarom onze gebruiksvoorwaarden met aandacht .  (versie 11/2019)

1. Eigendomsrecht

De website www.ethischbeleggen.com  is eigendom van CLAERHOUT bvba, maatschappelijke zetel Meerhem 149 H, 9000 Gent. eigendomsrechten en verantwoordelijkheidBvba CLAERHOUT is een servicevennootschap van cvba COVERBEL, maatschappelijke zetel Desselgemsestraat 1 B/001 8710 Ooigem. Coverbel is erkend als verzekeringsmakelaar door FSMA onder nummer 0473712069.  Claerhout bvba is ingeschreven onder ondernemingsnummer 0406357447.

Het betreft autonome vennootschappen, waar géén enkele financiële instelling (bank, noch verzekeringsmaatschappij) deel uitmaakt van het maatschappelijk kapitaal of van de beslissingsstructuur. Beide vennootschappen worden hieronder verder als “de houder” omschreven.

2. Wat is het doel van de site?

De website heeft uitsluitend tot doel ethisch beleggen en onze visie daarop te promoten. Wij gaan er van uit dat iedereen geïnteresseerd kan zijn & voordeel kan hebben bij ethisch beleggen. Maar dat de informatiekloof om daarvoor te kiezen groot is. En dat ook de angst voor het onbekende mensen weerhoudt. Via deze blog proberen we daar aan te verhelpen. Deze blog kan ook een opstap zijn om mensen te overhalen te kiezen voor een voldoende gespreide ethische belegging.

Voor wie dit niet op eigen houtje wenst te doen, kan de tussenkomst van Coverbel ingeschakeld worden.  De website of de informatie op de website kan in geen geval worden beschouwd als een aanbieding van beleggingsproducten of als een vorm van leurhandel.

3. Intellectuele eigendom

De informatie (met inbegrip van de financiële gegevens en de beurskoersen), de teksten, foto’s, merken en logo’s op de website zijn de exclusieve eigendom van de zaakvoerder van beide houders. Deze zaakvoerder, Patrick Claerhout,  is immers auteur van alle bijdragen. Het is streng verboden deze inhoud volledig of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden, door te geven, te exploiteren of te publiceren voor andere dan louter persoonlijke doeleinden. Dit ongeacht de gebruikte drager of techniek en behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van hun auteur. U kan toestemming aanvragen via info@ethischbeleggen.com.

Zo u op de website zelf teksten, foto’s  merken en logo’s zou opmerken, waar anderen intellectueel eigendomsrecht op claimen en die derhalve onrechtmatig gebruikt worden, verzoeken wij u ons te contacteren. Op die manier kunnen deze elementen dan desgewenst verwijderd worden. Wil hiervoor info@ethischbeleggen.com gebruiken en duidelijk maken waarom betrokken informatie niet kan gebruikt worden.

4. Wat is de waarde van de informatie die op de website wordt gepubliceerd?

De gebruiker neemt kennis van het feit dat de informatie (met inbegrip van de financiële gegevens, de beurskoersen,…) die op de website wordt gepubliceerd, louter indicatieve waarde heeft. Ze gaat voornamelijk uit van derde verstrekkers van informatie en van partners met wie Coverbel contracteert.

De eventueel tendentieuze manier waarop iets geformuleerd wordt, dient u toe te schrijven aan de pen en het karakter van de auteur. Ze is uitdrukkelijk niet discriminerend of – lasterlijk bedoeld. Wie er toch aanstoot zou aan nemen, wordt verzocht dit te signaleren.

De houder van deze website wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, de relevantie, de volledigheid, de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd. Dit ongeacht de wijze van verspreiding (persberichten, publiciteit, nieuwsbrieven, analyses, bestanden, hyperlinks, e-mail…).

De houder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertraging of weglatingen bij het verspreiden van de informatie die niet in reële tijd wordt gepubliceerd. Voorbeeld: de informatie betreffende beursnoteringen is nooit up to date, mede gezien de site niet mikt op dynamische beleggers. Uiteraard is dit géén vrijbrief om er zomaar met de pet naar te gooien. De betrachting blijft steeds correcte en relevante informatie aan te bieden.

5. Beslissingen op basis van de gepubliceerde informatie.

 De gebruiker erkent dat hij, rekening houdend met zijn persoonlijke situatie, zijn profiel en zijn doelstellingen, als enige kan oordelen over de informatie die op de website wordt gepubliceerd en van het gebruik dat hij ervan maakt. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de transacties die hij verricht op basis van de informatie op de website. De houder kan op geen enkel ogenblik in welke hoedanigheid ook verantwoordelijk worden gesteld voor de beslissingen van de gebruiker. In verband hiermee en alvorens welke transactie ook te lanceren, kan de gebruiker alleen maar aangeraden worden voldoende informatie in te winnen, andere bronnen te raadplegen en die informatie te checken.

De gebruiker kan Coverbel cvba inschakelen voor faciliteren van zijn beleggingsbeslissingen. In voorkomend geval dient steeds een document mbt. tot kennis en ervaring met beleggen ondertekend te worden (dit overeenkomstig de AssurMiFID-wetgeving). In het kader van de transparantieverwachting bij klanten vermelden we hier dat de kostprijs om op de dienstverlening van Coverbel beroep te doen bepaald wordt op 1,9 % voor een te beleggen kapitaal tot € 100.000. Deze vergoeding betaalt u ons niet rechtstreeks, maar wordt ons door onze leveranciers betaald. Dit door afname van een gedeelte van de door u gestorte som. Voor hogere bedragen, daalt de prijs lichtjes. De vergoeding die wij ontvangen helpt ons o.m. bij het volgende:

  • het uitwerken van uw voorstellen,
  • de nodige administratieve afhandeling uit te voeren,
  • onze nichemarkt te blijven volgen,
  • deze site in de lucht te houden,
  • te blijven voldoen aan alle wettelijke eisen als financiële tussenpersoon,…

6. Materiaal en technieken voor de overdracht en ondersteuning van informatie

De houder kan de betrouwbaarheid en/of de werking van de gebruikte technische – (met inbegrip van de software voor het raadplegen van gegevens) en (tele-)communicatiemiddelen niet garanderen. Bij onderbreking of stopzetting om diverse redenen – evolutie, reparatie, controle, onderhoud, storingen, technische problemen, netstoringen, overbelasting, nalatigheid of fout van de toegangsleverancier, een derde of de gebruiker zelf, evenals in geval van gebeurtenissen onafhankelijk van zijn wil – erkent de gebruiker dat de houder niet aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade. Dit met inbegrip van schade aan het materiaal van de gebruiker en de gegevens die daarop zijn opgeslagen. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van een virus of een bug die de verschillende veiligheidsniveaus waarover de gebruiker beschikt niet ontdekken of voorkomen. Meer algemeen ontslaat de gebruiker de houder van alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze technische – (met inbegrip van de software voor het raadplegen van gegevens) en communicatiemiddelen.

7. Linken

De website kan linken bevatten naar andere websites.

De houder vertegenwoordigt in geen geval de websites van derden waarop de gebruiker via de website van de houder belandt. De gebruiker krijgt kennis van het feit dat de houder de inhoud van deze websites of de software die er beschikbaar is, niet heeft gecontroleerd, getest of gecheckt.

De mogelijkheid om via hyperlinks naar websites van derden te surfen, kan in geen geval worden beschouwd als een vorm van advies, een aanbeveling of een goedkeuring van hun inhoud. Bijgevolg wijst de houder alle aansprakelijkheid af betreffende de inhoud of de hyperlinks die toegankelijk zijn op de websites van derden waar de gebruiker zou terechtkomen.

8. Gebruik en beveiliging van de persoonsgegevens

Tenzij hij zich daartegen uitdrukkelijk heeft verzet, mogen de eventuele persoonsgegevens die de gebruiker aan de houder bezorgt, via de website of als gevolg van het bestaan van de website, worden aangewend. Dit met het oog op het interne beheer van de website en de werking van de houder.

Deze gegevens geven aanleiding tot de uitoefening van het recht van toegang en rechtzetting in overeenstemming met de toepasbare wetten mbt. privacy. Houder van deze site engageert zich om de regels opgelegd door de GDRP-wetgeving strikt te zullen naleven.

De gebruiker krijgt kennis van het feit dat de houder deze persoonsgegevens niet doorverkoopt of overmaakt aan derden. In het kader van analyse van het gebruik van de website kunnen statistieken bijgehouden worden over surfgedrag. Deze zijn louter voor inwendig gebruik bestemd en de gegevens ervan zijn anoniem en worden niet aan specifieke gebruikers gekoppeld.

9. Wijzigingen

De houder behoudt zich het recht voor de inhoud en de functies van de website en deze gebruiksvoorwaarden gelijk wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt niet voor het geval het gaat over wijziging binnen de aandeelhoudersstructuur of invloedssfeer van de houder. Noch zo er wijzigingen mbt. gebruik van persoonsgegevens zouden gebeuren. Met het oogmerk op transparantie verbindt de houder zich ertoe dergelijke wijzigingen wel dadelijk aan te kondigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *