Categorieën
home

Integrale: op zoek naar kapitaal in een wespennest

Integrale voor cruciale dagen
Nieuwe Bermudadriehoek waarin geld verdwijnt?

De Integrale is een Belgische verzekeraar, die onder verhoogd toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) staat. De solvabiliteit van de verzekeraar zou onvoldoende zijn. De zoektocht naar een investeerder, die de put vult, verloopt moeilijk. Het worden cruciale dagen tot 27/10.

Integrale: kampioen in consumentengunst

Goedkoop is niet altijd Beste Koop

Trouwe lezers van Test-Aankoop/ Budget & Recht zijn vertrouwd met de Integrale. Al jaren worden sommige van haar producten (vb. 786-rekening) aangeprezen als Beste Koop. Enkele jaren terug verkoos Test-Aankoop de Integrale als verzekeraar van haar Tak 23-product Integrale Perspective- Test Aankoop.

Ook klanten van Ethias zijn vertrouwd met de Integrale. Nadat Ethias door de overheid gered werd van omvallen nav. de financiële crisis, mocht hun toenmalig succesproduct First niet langer verkocht worden. Ethias verloor erkenning om zelf levensverzekeringen te ontwikkelen. En nam daarna Integrale onder de arm om zich als distributiekanaal van haar producten te profileren. CertiFlex-8 (Tak 21), CertiFlex Pensioen (pensioensparen) en CertiFlex Fiscaal (Lange termijnsparen) -allen Integraleproducten- blinken prominent op de homepage van Ethias.

Slopend succes

Het leek een winnende combinatie. Maar uiteindelijk is het dit niet. De combinatie van lage kosten én hoog gegarandeerd rendement lokt veel gegadigden naar de Integrale-stal. In tijden van opgedreven compliancevereisten én ultralage –zelfs negatieve– rentes is elke nieuwe klant er echter 1 die verlies genereert. En de financiële reserves helpt leegzuigen. Zo werd vroeger in december 2017 al een kapitaalsverhoging doorgevoerd. € 165,6 miljoen ingebracht door Nethys nv. Later op 7 mei 2018 sprong Apicil Prévoyance in voor bijkomend € 15 miljoen.

In 2020 is de vereiste dekkingsratio van de groep onder de 100% gezakt. Dit betekent in mensentaal dat er niet voldoende geld in kas is om alle aangegane financiële verplichtingen ten opzichte van de klanten te kunnen nakomen. De NBB droeg de verzekeraar dan ook op om uiterlijk tegen 30/09/2020 een herstelplan voor te leggen. Een plan waaruit zou blijken dat de solvabiliteit hersteld was.

Integrale voor cruciale dagen
Nethys: de spin in de Luikse financiële wereld

Wat bij de NBB op tafel kwam, werd als onvoldoende bestempeld. De hoofdaandeelhouder Nethys weigerde in te staan voor herkapitalisatie en wou daarentegen zijn aandelen verkopen. 2 kopers waren geïnteresseerd. De NBB verlengde haar termijn. De Integrale heeft nu tot 27 oktober om een oplossing te vinden.

Rumor has it

Ondertussen lekte 1 en ander uit in de pers. En de geruchtenmolen kwam op gang. Is de Integrale op weg naar liquidatie?

In alle geval roert het personeel zich (vreest ontslag) en ook sommige nauw verbonden instellingen nemen standpunten in. Zo probeert Test-Aankoop te sussen. Zelfs als het faliekant zou aflopen, kan wie een Tak 21 product heeft rekenen op tussenkomst van garantiefonds (tot € 100.000) en in Tak 23 zullen beleggers het merendeel van hun waarde kunnen recupereren, … . Veiligheidshalve raadt ze wel aan om voorlopig geen stortingen meer te doen.

Ook Ethias wijst op de gestegen faillissementskans bij de instelling.

Alle wegen leiden naar Luik.

De hoofdaandeelhouder van Integrale Nethys (een belang van 71 %) is al een tijdje niet onbesproken.

Integrale voor cruciale dagen
Pensioenfonds belegt in bakstenen

Iets wat ook van een andere historische partner (Ogeo Fund) kan gezegd worden. Apache beweert in een artikel van 3/07/2017 zelfs dat de PS dit pensioenfonds als een partijbank gebruikt.

Toevallig eergisteren startte de zitting voor de Correctionele Rechtbank waarin Apache zich moet verdedigen omdat het de privacy van een Antwerpse projectontwikkelaar zou geschonden hebben. Ontwikkelaar bij de Antwerpse vastgoedonderneming Land Invest Group. Dit bedrijf kampte met een forse schuldenlast, ten gevolge van leningen hen verstrekt door Ogeo Fund. Ondertussen heeft Ogeo Fund (het 5e grootste pensioenfonds in België) de helft van Land Invest Group in bezit (bron Wikipedia).

In de Franstalige pers werd gesignaleerd dat de clanoorlog binnen de PS afstraalt op de situatie van de Integrale.

Wordt de geredde nu voor een deeltje de redder?

Ook wordt de vraag opgeworpen of Ethias er niet als een soort Deus ex Machina bij de ontmanteling van de Integrale zal in slagen de terreinen waarin ze haar erkenning verloor terug te veroveren.

Dit is momenteel speculatie.

Voorzichtige vingerwijzingen

 1. Na het First-debacle is er nu opnieuw een groep die zich profileerde op lage kosten en niet-marktconforme hoge opbrengsten waarbij mogelijk het garantiefonds zal moeten tussenkomen. De factuur ontstaan uit de combinatie van hebzucht van de klant én marktverstoring van een leverancier dreigt terug mede door derden betaald te moeten worden. Derden die wel voldoende voorzichtig waren en geen onrealistische vooruitzichten projecteerden. En hierdoor mogelijk zelfs markaandeel verloren.
 2. De situatie bij de Integrale mag een verwittiging zijn voor de nieuwe regering. Deze heeft zich voorgenomen om de kosten verbonden aan 2e en 3e pensioenpijler onder de loep te nemen. Uiteraard moet dit kunnen. Maar hierboven is bewezen dat er minstens ook gevaren zijn aan een race to the bottom.
 3. En dan is er ook een type consument wiens oren nog eens mogen gewassen worden om zijn blind nastreven van winstmaximalisatie. Als iets te mooi is om waar te zijn, is het dat ook. Ook al duurt het soms even vooraleer het kaartenhuisje in elkaar valt.

 

Categorieën
home

Beleggingen screenen op duurzaamheid is straks ook een taak van financiële adviseurs.

De Europese Green Deal is niet weggeblazen door de Corona-vloedgolf. Ook de Brexit-saga doet de uitrol ervan amper pijn. Deze Green Deal wil onder meer de Europese neuzen in de dezelfde richting krijgen. Een richting waarbij ook meer aandacht is voor duurzame financiering. Want geld moet er zijn. Veel geld. Om de omslag naar een CO2-neutraal continent tegen 2050 te realiseren. Om de klimaatopwarming en -verandering tegen te gaan. Daarvoor is het alle hens aan dek in de komende jaren. Ook beleggingen moeten we voortaan screenen op duurzaamheid.

Beleggingen voortaan screenen op duurzaamheid
Wat te realiseren is tussen nu en 2050

Voor beleggers is de uitgewerkte taxonomie van groot belang. Door dergelijk geharmoniseerd classificatiesysteem wordt duidelijk welke bedrijven met recht en reden ‘groen‘ genoemd kunnen worden. Bedrijven en organisaties, die er de kantjes van aflopen, maar toch graag groene pluimen in hun gat steken, zullen dit veel minder kunnen. Hiermee wordt alvast in de toekomst (een groot stuk van) greenwashing verhinderd. Deze taxonomie wordt richtinggevend voor banken, verzekeraars en vermogensbeheerders. Dit gezien ze er bij hun beleggingsbeleid en fondsenpromotie rekening moeten mee houden. En zo komt ze ook uiteindelijk ook bij de belegger terecht.

De aanpassing van de regelgeving, heeft ook zijn weerslag op de vereisten opgelegd aan financiële adviseurs. Hun kennis moet bijgespijkerd. Hun fiduciaire verplichtingen nemen toe.

Toenemende kennisvereisten.

Om een goed advies te geven, moet je je materie kennen. Dat is evident. Als Europa bepaalt dat we ons met zijn allen meer moeten richten op duurzame financiering, dan moet je weten wat hieronder begrepen wordt. Duurzaamheid, meestal verklankt in het letterwoord ESG, moet van zijn warrigheid ontdaan worden. Wanneer is iets (voldoende) duurzaam? De Europese taxonomie heeft de regels hiervan vastgelegd. Nu is het zaak om de werking van bedrijven en organisaties te fileren. Dan pas weten we in welke mate ze aan die taxonomie beantwoorden.

Voor de komende 2 jaar ligt de focus alvast op het milieubeleid (aanvankelijk klimaatgerelateerd, maar later ook waterbeleid, …). Maar de taxonomie zal in de loop van de komende jaren een steeds uitgebreider spectrum overspannen. Daarom zal ook de kennis van de adviseur geregeld moeten uitgebreid worden. Zo zal een bedrijf dat in 2021 als duurzaam gezien wordt, dit mogelijk in 2025 niet meer zijn. In de 4 jaar tussen beide evaluaties zal mogelijk blijken dat haar personeelsbeleid niet redelijk is. Of dat het bedrijf zich aan belastingontwijking bezondigt,… . Beide elementen steken nu nog niet in de taxonomie.

Bijkomende informatieverstrekking

Tegen 10 maart 2021 moet op de websites van adviseurs informatie te vinden zijn over

 • hoe adviseurs duurzaamheidsrisico’s in hun beleggingsadviezen verwerken (art.3 1.) en
 • in welke mate zij rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (art. 5 5. a). Beslissen ze om hier geen rekening mee te houden, dan moeten ze toch publiceren wanneer ze van plan zijn deze handschoen wel op te nemen (art. 5 5. b).
Beleggingen voortaan screenen op duurzaamheid
Van woorden naar daden. Europa wil kortetermijndenken overstijgen met Green Deal

Denk hierbij bijv. aan van vormen van Short-termism als ‘het negeren van de risico’s op klimaatverandering’ of ‘(het negeren) van verstrengde wetgeving om de gevolgen ervan tegen te gaan’.

Let wel: de wetgeving beoogt niet alleen 4e pijlerbeleggingen. Blijkens de definities in art. 2 van de regelgeving valt ook “een pensioenproduct” onder die regelgeving (art2. 12) d). Lees dus: ook 2e en 3e pensioenpijler.

Fiduciaire verplichtingen.

MiFID II verplicht nu al adviseurs tot een geschiktheidsoordeel over de belegging, die ze hun klant aanbieden. De belegging moet passend zijn rekening houdend met diens beleggingsdoelstellingen, diens tijdsperspectief en zijn individuele situatie. Vanaf 2021 moet ook gepolst worden naar de ESG-voorkeuren van de klant. Zo moet er bij de precontractuele informatieverschaffing (art. 6 2.a) en b))

 • informatie verstrekt worden over de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s in het advies geïntegreerd is.
 •  moet er een beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van het aangeboden product gegeven worden (*).

Wat betreft dit laatste zal wellicht een tijdlang clementie mogelijk zijn. We vermoeden dit omdat transparantie rond de ongunstige effecten op de duurzaamheid op productniveau slechts tegen 30/12/2022 moet vastgelegd worden (art. 7. 1.). En voor zover we weten zijn ook de beoogde benchmarken nog niet of onvoldoende beschikbaar (**). Ook al legt de regelgeving het vandaag op, je kan pas de juiste informatie geven eens ze bij derden waarvan je afhankelijk bent beschikbaar is.

Van “het klimaat laat me koud” tot “voor mij is het een hot topic”.

In de precontractuele bevraging kan een klant nog steeds zeggen dat duurzaamheid en ecologie hem geen zak kan schelen. Maar geconfronteerd met  specifieke vragen, zal hij wellicht meestal toch een zekere gevoeligheid aan de dag leggen. Alvast meer dan vroeger toen het item niet op de agenda stond.

 • De meerderheid zal wellicht eerder een negatieve benadering hebben Bijv. :ik vind het niet tof dat mijn geld bewapening, kernenergie, tabakskweek, … zou financieren.
 • Er is echter ook een positieve instelling mogelijk. Mensen die juist willen dat hun geld een zekere impact heeft. Bijv. ik wil in schone energie, elektrische voertuigen, proper water, … investeren.

Adviseurs die stelselmatig klanten indelen bij de niet-geïnteresseerden (een gemakkelijkheidsoplossing om toch maar niet inhoudelijk dieper op de duurzaamheidproblematiek te moeten ingaan), zullen bij controle door hun overheden (in België NBB & FSMA ) op termijn door de mand vallen.

What about  Going West or Going East?

Europa is niet het centrum van de wereld, maar wil met de Green Deal wel voorloper zijn in de transitie. gehoopt (en verwacht) wordt dat de rest van de wereld volgt.

Europa heeft een strategie klaar en wil met deze strategie trendsettend worden. Maar dergelijke ambitie vergt een lange adem. En ondertussen zijn er natuurlijk ook veel redenen om als belegger niet alleen naar Europa te kijken.

Een goede beleggingsstrategie is er immers 1 waar een ruime spreiding voorzien is:

 • Het oude continent bleef alvast op vlak van rendement in de voorbije 10 jaar achter op de VS.
 • Wie een langetermijnperspectief heeft, kan ook niet buiten aandacht voor Emerging Markets. (Niet voor niets heeft Trump een economische oorlog gestart met China).
Zullen financiële groepen en -adviseurs hun exposure op Europa verminderen om “al die bijkomende rimram” te ontwijken?

Zullen ze in de komende jaren meer niet-Europese fondsen in de etalage zetten?

Volgens de doelstelling van de taxonomie heeft dit geen zin. Niet-Europese bedrijven en instellingen moeten ook door de kam van de taxonomie passeren. Het is waarschijnlijk dat in de weging van dergelijke bedrijven veel meer onbekenden zullen opduiken. Waardoor hun  duurzaamheid lager zal ingeschat worden.

Zullen buiten-Europese groepen (BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley…) niet zwaaien met een kostenvoordeel omdat zij niet gehouden zijn tot naleven van de taxonomie?

Neen. Want ook niet-Europese vermogensbeheerders die hun producten in Europa willen aanbieden zullen onderworpen zijn aan de taxonomie. Dus ook vreemde aanbieders moeten hun hier aangeboden beleggingen screenen op duurzaamheid.

Er kan verwacht worden dat sommige van deze beheerders wellicht even hun aanbod terugtrekken. Omdat ze wellicht minder gefocust zijn op conformiteit met Europese regelgeving. We zagen dit ook begin 2018 bij de invoering van de regels rond PRIIPS en IDD.

Actieve fondsen versus ETF

Ook de trend van passief beleggen kan door de regelgeving beïnvloed worden. Actieve fondsen moeten hun informatie steeds up to date houden ter informatie – en bescherming van de beleggers. Passieve fondsen zijn in essentie een afspiegeling van (specifiek gevolgde) indexen/beurzen. En toegegeven daar gebeuren ook toevoegingen of verwijderingen. Maar toch in veel mindere mate dan bij actieve fondsen, waar frequenter aan- en verkocht wordt.

Een boek kopiëren is alvast minder duur dan er 1 schrijven. Actieve fondsen vormen de trend, ETF’s hangen er hun wagonnetje aan.

1 van de succesfactoren van passieve fondsen is de lagere kostenstructuur. Er valt te vrezen dat het verschil tussen kosten bij actieve fondsen en passieve fondsen (ETF) nu opnieuw verder oploopt.

De kans bestaat dus dat het invoeren van de taxonomie juist leidt tot verhoogde belangstelling in passieve fondsen.

En ETF zijn volgers, maar zeker geen voortrekkers in het bevorderen van duurzaam beleggen. De wetgeving zal dus waarschijnlijk een onverhoopt negatief neveneffect hebben.

Schaalvergroting of verschraling bij financiële adviseurs?

Na de invoering van de MiFID2-maatregelen kloegen vele bankagenten en verzekeringsmakelaars over hun toegenomen administratieve taken en verantwoordelijkheden. Bankagenten en verzekeringsmakelaars, die uiteraard een groot gedeelte van hun tijd ook bezig zijn met niet-beleggingen (sparen, auto-, brand-, familiale verzekeringen, hypotheken, opvolging van schadedossiers, … ) voelen een spanning tussen wat ze aankunnen en wat de klant en zeker ook de overheid van hen verwacht. Een spanning die op hun productiviteit weegt.

Europa maakt een uitzondering.

Dit is de Europese commissie blijkbaar niet ontgaan. Zij ontziet adviseurs met een bescheiden portefeuille bij de extra’s die er vanaf 2021 bijkomen. Art. 17 1. geeft immers vrijstelling aan verzekeringstussenpersonen en beleggingsondernemingen die minder dan 3 werknemers hebben. Echter via art. 17. 2 houden de lidstaten een slag achter de hand. Hiermee kan ze deze alsnog tot toepassing verplichten.

Deze tweedeling is goedbedoeld, maar creëert toch een ongelijk SLA-niveau. Voor 1 keer in het voordeel van de kleine tussenpersoon.

Echter, zeker voor hen was het geen evidente klus om voortaan bijkomend

 • duurzaamheidsparameters te moeten opvolgen en
 • hierrond een visie te ontwikkelen,
 • en die daarna in begrijpbare taal aan een klant/prospect over te brengen.

Het viel dan ook te vrezen dat een aantal bemiddelaars er de brui zouden aan geven. En in de toekomst gingen verzaken aan advies en verkoop van beleggingen. De uitzonderingsmaatregelen ondervangt dit alvast. Maar ook hier is er een neveneffect. Een deel(tje) van de bevolking -zij die zich op kleinschalige financiële vertrouwenspersonen beroept- wordt niet actief aangesproken om bij te dragen aan de financiering van de transitie.

Precontractueel informatiemoment.

Voor de rest van de adviseurs maakt het de precontractuele periode nog belangrijker. Daar vindt de informatieverstrekking en het geschiktheidsonderzoek plaats. Een fase die –de praktijk is wat ze is– de consument zelf vaak ook liever skipt of ingekort ziet. Voor een extra luik “Beleggingen screenen op duurzaamheid” was hij -uitzonderingen niet te na gesproken- geen vragende partij.


(*) Gisteren wist het Noorse National Wealth Fund (’s werelds grootse onafhankelijk staatsfonds) nog te melden dat hun desinvesteringen op basis van klimaatverandering het rendement op hun aandelenportefeuille met 0,21 procentpunt op jaarbasis verhoogde. Desinvesteringen uit bedrijven die een loopje nemen met mensenrechten droeg bij aan een stijging van 0,06% procentpunt op jaarbasis.

(**) Men wil dat in de toekomst ook vermogensbeheerders, banken en verzekeraars over dergelijke data beschikken voor hun beleggingsproducten. Hiervoor worden benchmarken ontwikkeld. Dit om vergelijkingen mogelijk te maken. Ook de financiële serviceverleners bereiden dit momenteel voor. Zie bijv. bij MSCI .

Categorieën
home

Het naaktstrand

beleggingsregel: voldoende financiële reserve aanhouden
Alleen als de zee zich terugtrekt kan je zien wie al die tijd zonder kleren zwom.

Only when the tide goes out do you discover who has been swimming naked” is een beruchte uitspraak van Warren Buffett. De meesterbelegger staat niet bekend als een voyeur. Enfin, we verwachten hem toch niet met een verrekijker in Bredene aan te treffen. Hij bedoelde met zijn uitspraak dat het niet zo moeilijk is om in aantrekkende markten goede beleggingsresultaten te bekomen. Maar dat het kaf van het koren gescheiden wordt eens de markten rake klappen krijgen. Wie zondigde tegen de beleggingsregel dat je steeds een voldoende financiële reserve moet aanhouden, beklaagt zich dit nu.

Wie slaagt er in kwade tijden in om zijn beleggingsportefeuille rendabel te houden? Maar ook wie houdt voldoende poeder droog en bleef koelbloedig genoeg om van de overblijvende opportuniteiten te kunnen profiteren. Niet voor niets is een andere uitspraak van hem dat je moet kopen wanneer het bloed door de straten vloeit.

De nieuwe  kleren van de (beleggings)keizer.

De quote heeft duidelijk aan dat je pas in tijden van crisis ziet wie voldoende reserve opgebouwd heeft. Reserve om een langere periode van gekelderde rendementen en gebrek aan inkomsten te kunnen overbruggen.

Ben je over-geïnvesteerd, dan kom je mogelijk in de problemen om al je verplichtingen (vb. kredieten) te blijven nakomen. Waardoor je zelfs streng afgestrafte investeringen moet verkopen en je dus zware verliezen moet incasseren.

Net voor de financiële crisis van 2007-2009 leken bijv. verschillende banken en verzekeraars sterk te staan, terwijl hun balansen volgepropt waren met subprime-leningen. Toen bleek dat de waarde daarvan niet correct (en zeker niet zo hoog als in de boeken ingeschreven stond) kon ingeschat worden, tuimelden ze 1 na 1 naar het statuut van pauper. Zonder overheidshulp gingen ze over de kop. Met overheidshulp was het nog vaak kantje boordje.

Een met krediet gedopeerde economie.

De huidig Coronacrisis met zijn lockdown én economische terugval herinnert ons terug aan de uitspraak van Buffett. Ze kan ons ook terug doen denken aan het advies én de levenswijze van vorig generaties: “eerst verdienen en dan spenderen“.

De voorbije jaren stoelde de economie op de steroïden van overmatig (goedkoop) krediet. Niet alleen de overheden met hun grote schuldenlasten. Ook veel ondernemingen en particulieren leefden in de overtuiging dat het verstandiger is om eerst te lenen en dan te verdienen. En ook dat alles wat verdiend wordt best ook dadelijk terug besteed wordt.

 • De betaling voor die 1 grote vakantiereis en enkele citytrips per jaar werd desnoods (gedeeltelijk) gefinancierd met een persoonlijke lening.
 • Met een eigen wagen maakt de autofinanciering het mogelijk om de buur te overklassen met een groter statussymbool.
 • En uiteraard zo vlug als mogelijk een hypotheek om de baksteen in onze maag te bedaren.

Zichzelf iets ontzeggen, downscalen, eerst een financiële reserve opbouwen vooraleer risico te nemen? Dat leek zo oldskool.

Vrij veel beleggers lijken in ditzelfde bedje ziek. Een spaarreserve beleggingsregel: voldoende financiële reserve aanhoudenaanhouden op een slapende rekening, terwijl de financiële markten je de kans geven om slapend rijk te worden? No way, Jose! De keuze is vlug gemaakt. Alleen nog beslissen aan welk vermenigvuldigingswonder je je centen besteed: cryptomunten, ETF’s, aandelen biotech, … . Dat omstandigheden kunnen kantelen?  En dat een voldoende financiële reserve aanhouden een beleggingsregel is wil je rustig en veilig door het leven kunnen gaan? Een kniesoor die daar om maalt.

Het paard terug voor de kar spannen.

Er werd in het verleden regelmatig verwittigd om het wat rustiger aan te doen. Zo had de NBB in het voorbije najaar ingegrepen en de toekenning van woonkredieten strenger gemaakt. Maar globaal gezien bleef de gemoedsgesteltenis voor een groot deel van de bevolking “het kan niet op“. Let the good times roll!

Maar inmiddels is bewezen dat het wel op kan. En nog vlug én onverwacht ook.

De regering kwam al van bij het begin met noodmaatregelen voor newbie werklozen en zelfstandigen geconfronteerd met een plotse sluiting. Ze beseft blijkbaar dat velen op het einde van hun geld een stukje maand over hebben.

Wellicht was dit een zeer terechte inschatting. Maar het bewijst alvast ook dat velen nu aangespoeld zijn op het naaktstrand. En dat anderen er wellicht straks op liggen. Eens de zee zich nog iets verder terugtrekt.

We zullen met velen zijn, die nu beseffen dat ons financieel beleid net zo min afgetraind is als ons lichaam. Dat het tomeloos consumeren niet zaligmakend is, maar grote risico’s inhoudt.

Het is een tijd waarin parabels als die van Mattheüs 6, 19-34 ‘Kijk eens naar de bloemen in het veld … /Kijk eens naar de vogels in de hemel …’  beter niet te veel verteld worden. Wat niet wegneemt dat fauna en flora bewonderen en koesteren zinvol is.

beleggingsregel: voldoende financiële reserve aanhouden
Timemanagement: geduld en inspanning voor ontspanning

Misschien is het niet nodig om over te gaan naar Genesis vers 19. Het volstaat de gekende fabel van de la Fontaine over de Krekel en de Mier van onder het stof te halen. Maar laat dan de boodschap zijn dat plannen en vooruitkijken nodig zijn. En niet dat kunstenaars niets bijbrengen in onze maatschappij.

En de hand aan de ploeg.

Op een naaktstrand zijn natuurlijk niet veel werktuigen aanwezig. Maar als iedereen zijn handen gebruikt om bij te dragen -eerder dan om zijn eigen schaamte te verbergen-, dan moet het mogelijk zijn om opnieuw beschutting en veiligheid op te bouwen. Winston Churchill indachtig: “Never waste a good crisis!

Zolang we de zandhoop maar niet afgraven om onze naaktheid opnieuw door het water aan het zicht te onttrekken. Want dan hebben we niets geleerd.

Categorieën
home

NewB: blijft de duurzame bank in de pijplijn steken?

 

Bankieren voor goed veranderen is de ambitie

Sinds de oprichting in 2011 en de openbare lancering in 2013 van het NewB initiatief is er veel water door de zee gestroomd. Hoe ver staat het nu met het NewB-project?

Een kickstart: veel verwachtingen.

Bij de lancering van NewB stroomde het geld en de coöperanten toe. 2013 was een erg hoopgevend jaar. Duizenden mensen leken de oprichting van een bank die werkt volgens ethische principes én zich als een coöperatie organiseert te ondersteunen.

De stelling van Elsschot….Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren ….  

Na de opstart was het natuurlijk zo dat er voor de initiatiefnemers nog een pak werk op de plank stond: een organisatie op poten zetten, discussiëren op concretisering van de algemene opties (waar willen we ons in onderscheiden van de anderen,…) en vooral bijkomende financiële middelen vinden én de toezichthoudende overheid kunnen overtuigen van de zinvolheid én slaagkans van het project.

Het is vandaag niet evident om de interesse én het elan van potentiële coöperanten lang aan te houden.

Categorieën
home

Ho-ho-ho of ha-ha-ha ?

 

Tijdens de warmste week, waar 1.000-en Vlamingen de opbrengst van hun acties voor een goed doel bekendmaken én daarvoor beloond worden met een steekvlam waar eindige fossiele brandstoffen aan hun ,nou ja, einde komen, kregen ook enkele toplui van Fortis clementie.

Vrolijk Kerstfeest voor sommigen.

Misschien laten de stramme lijven het niet meer toe, maar toch is er reden tot feest ten huize Fortistop

Ze worden niet langer vervolgd door het Belgisch gerecht voor hun risicovol beleid. Een beleid dat in volle financiële crisis leidde tot hun met overheidsgeld nipt vermeden bankroet én het verlies van vele centen bij kleine – en grote aandeelhouders. Waar we met zijn allen (gestegen overheidsschuld of persoonlijke financiële verliezen) nog steeds de wonden likken, worden verantwoordelijken blijkbaar niet aangesproken op hun gedrag.

Uiteraard kennen we niet alle afwegingen die het gerecht maakte, maar de geur van klassejustitie hangt toch boven dit dossier.